Below given are the audio pravacanas by Swamiji on Siddhanta Koumudi


 1. NSM 074 Prthvyaptejasaam P 102 26:57
 2. NSM 075 Aatmanyativyaaptimiti P 103 40:22
 3. NSM 076 Tatra kshitirgandhahet P 106 34:30
 4. NSM 077 Tika - Tatha ca Dhvans P 108 41:04
 5. NSM 078 Tika - Nanu Dhvansatv P 109 33:23
 6. NSM 079 Tika - Nanaroopavati P 110 37:16
 7. NSM 080 Tika - Yadyapi Vibhinn P 112 37:52
 8. NSM 081 Anityaa tu tadanya syaat P 114 43:50
 9. NSM 082 T - Na ceti - tadaaniim P 116 39:12
 10. NSM 083 T - Atha caarvaakaa P 118 43:52
 11. NSM 084 M - Vrikshadiinaamapi P 122 37:28
 12. NSM 085 M - Indriyaniiti P 124 42:12
 13. NSM 086 T - Samaddhatte - tatha P 127 31:56
 14. NSM 087 T - Vastutastu - dravya P 129 42:00
 15. NSM 088 T - Jale madhurarasava P 132 45:31
 16. NSM 089 K - Nityataadi prathama P 134 38:56
 17. NSM 090 T - Tasyeti - Tejastvasya P 137 38:36
 18. NSM 091 K - Indriyam nayanam P 139 37:14
 19. NSM 092 T - Analasanyoge atya P 141 40:25
 20. NSM 093 K - Apaakajoanusnaha P 143 37:52
 21. NSM 094 T - Nanu poorvamuktair P 146 44:08
 22. NSM 095 T - Atraanumane heto P 148 43:08
 23. NSM 103 T - Ityatoanumaanam pra P 158 40:23
 24. NSM 104 T - Pravriityabhave hetum P 160 40:27
 25. NSM 105 K - Tathatvam cedindriya P 161 31:45
 26. NSM 106 M - Jnanaditi - manaso P 163 40:17
 27. NSM 107 T - Nanu Jnanasukhadi P 164 41:46
 28. NSM 108 M - Apoharoopo Neelat P 165 46:11
 29. NSM 109 T - Tasya Phalopadhayaka P 167 33:48
 30. NSM 110 M - Astu tarhi kshanikavij P 168 39:38
 31. NSM 111 T - Nanu jivabrahmanh P 170 33:34
 32. NSM 112 M - Iisvaropi na jnanasu P 172 34:30
 33. NSM 113 M - Etena prakritih kartri P 174 42:16
 34. NSM 114 T - Tatha ca - Tat parim P 177 42:38
 35. NSM 115 T - naiyayikastat khanda P 178 37:26
 36. NSM 116 K - Buddhistudvividha P 182 39:25
 37. NSM 117 M - Paramarsajanyam P 184 40:48
 38. NSM 118 K - Ghraanajaadipra P 186 44:30
 39. NSM 119 M - Aatmavrittisabdabhin P 190 39:55
 40. NSM 096 T - Yatra draveshu P 149 38:59
 41. NSM 097 K - Parapatvadhihetuh P 151 50:16
 42. NSM 098 T - Kshancatushtayaoa P 152 40:54
 43. NSM 099 T - Nanu pancamadiksh P 153 35:14
 44. NSM 100 T - Tadayam Sankshepah P 154 38:19
 45. NSM 101 K - upadhibhedaadekaapi P 155 49:30
 46. NSM 102 T - Amumaanam samava P 156 41:50

Nyayasiddhanta Muktavali

Updated on 2020-11-12T13:15:05+00:00, by Swami Shantidharmananda Saraswati.